przedszkole

PROJEKT ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NIEPUBLICZNYM PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM
„ŁATWO POWIEDZIEĆ”

PODSTAWA PRAWNA:

⦁ Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)

⦁ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. (Dz. U. nr 161, poz. 1080) w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Rozdział I
INFORMACJE OGÓLNE
§1

⦁ Niepubliczny Punkt Przedszkolny nosi nazwę: Niepubliczny Punkt Przedszkolny „ŁATWO POWIEDZIEĆ”, zwany dalej „Punktem”.

⦁ Siedziba Punktu znajduje się we Wrocławiu przy ul. Truskawkowej 56.

⦁ Osobą prowadzącą Punkt jest Wrocławska Fundacja dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Rozwojowymi „Łatwo Powiedzieć”. Siedziba osoby prowadzącej znajduje się przy ul. Strączkowej 22 we Wrocławiu

⦁ Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Punktem jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

Rozdział II
CELE I ZADANIA PUNKTU
§2

⦁ Punkt realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

⦁ Punkt realizuje podstawy programowe określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

⦁ W szczególności celem Punktu jest:

1)sprawowanie opieki nad dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w tym z diagnozą autyzmu odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Punktu,

2) wspomaganie i kierowanie indywidualnym rozwojem dziecka, w szczególności kompetencji społecznych i komunikacyjnych, z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału oraz możliwości rozwojowych,

3) umożliwienie korzystania z opieki psychologicznej i neurologopedycznej oraz specjalnej formy pracy dydaktycznej,

4) kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dziecka, ułatwianie poszerzania jego wiedzy w najbliższym i dalszym otoczeniu,

5) współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych i wychowawczych.

⦁ Działania dydaktyczno – wychowawcze nauczyciela opierają się na przekładaniu zadań programowych na zadania rozwojowe dla poszczególnych dzieci w oparciu o diagnozę i obserwację psychologiczno-pedagogiczną.

⦁ Punkt udziela dzieciom pomocy psychologicznej, neurologopedycznej i pedagogicznej w ramach konsultacji ze specjalistami z ww. dziedzin.

⦁ Szczegółowe zadania Punktu i sposób ich realizacji ustalany jest w planach pracy. Przebieg działalności wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w Punkcie w danym roku szkolnym jest dokumentowany w dzienniku zajęć Punktu.

Rozdział III
CELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
§3

⦁ Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest dążenie do rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonymi zdolnościami i perspektywami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

§4

⦁ Punkt sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do
wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

⦁ zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Punkcie oraz w trakcie zajęć poza terenem Punktu,

⦁ zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,

⦁ każdorazowo nauczyciel kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia,

⦁ nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków,

⦁ nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi,

⦁ nauczyciel stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i przeciwpożarowe,

⦁ nauczyciel współpracuje ze specjalistami zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc,

⦁ Punkt współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz realizuje założenia zawarte w orzeczeniu wydanym przez daną poradnię.

Rozdział IV
ORGANIZACJA PRACY PUNKTU
§5

⦁ Podstawową jednostką organizacyjną Punktu jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

⦁ Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 4.

⦁ Punkt może funkcjonować przy niepełnej liczbie dzieci.

⦁ Punkt przewidziany jest dla 20 dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym oraz diagnozą zaburzeń rozwojowych.

⦁ Czteroosobowy oddział przedszkolny powierzony jest nauczycielowi oraz pomocy pedagogicznej. Dodatkowo w przedszkolu są zatrudnieni terapeuci: psycholog, pedagog, neurologopeda, dogoterapeuta, arteterapeuta, terapeuta SI, muzykoterapeuta.

⦁ Punkt funkcjonuje cały rok szkolny z wyjątkiem przerw remontowych ogłoszonych wcześniej w okresie ferii zimowych i wakacji ustalonych z osobą prowadzącą.

⦁ Punkt jest nieczynny w dni ustawowo wolne: 1 i 11 listopada, I i II dzień Świąt Bożego Narodzenia, 1 i 6 stycznia, I i II dzień Świąt Wielkanocnych, 1 i 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia.

⦁ Dzieci przebywają w Punkcie 8 godzin dziennie od godz. 8:00 do godz. 16.00 od poniedziałku do piątku.od godziny 14.00 do 16.00 obywają się zajęcia odpłatne.

⦁ Nabór do Punktu odbywa się przez cały rok szkolny, w zależności od posiadanych wolnych miejsc przez Punkt.

⦁ Punkt przyjmuje dzieci od 3 do 6 lat. W wyjątkowych okolicznościach za zgodą Dyrektora Punktu w uzasadnionych przypadkach przyjmowane jest dziecko poniżej 3ego roku życia posiadające jednak nie mniej niż 2,5 roku.

⦁ Warunkiem zapisania dziecka do Punktu jest wypełnienie karty zgłoszeniowej, wpłaty wpisowego i podpisanie umowy na świadczenie usług.

⦁ Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy plan dnia przygotowany przez Dyrektora Punktu.

⦁ Ramowy rozkład dnia jest podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej, w którym określone są godziny zajęć prowadzonych w Punkcie.

⦁ W szczególnych przypadkach tj. wycieczka, uroczystości, wyjścia, Dyrektor może zmienić rozkład dnia .

⦁ Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierza się opiekę nad oddziałami ustalają szczegółowe rozkłady dnia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci.

⦁ Dzieciom będącym pod opieką Punktu przysługują zajęcia wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

⦁ W Punkcie za opłatą mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców. Propozycje w tym zakresie są ustalane wspólnie przez rodziców i Dyrektora Punktu.

⦁ Na terenie Punktu mogą być prowadzone zajęcia terapeutyczne dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami rozwojowymi wynikającymi z diagnozy psychiatrycznej.

⦁ Opłata za pobyt dziecka obejmuje:

⦁ opłatę czesnego,

⦁ opłatę za zajęcia dodatkowe.

⦁ Skreślenie dziecka z listy wychowanków może nastąpić:

⦁ w przypadku braku opłaty za pobyt dziecka przez co najmniej 15 dni od daty wymagalności lub nagminnych spóźnień w regulowaniu należności finansowych,
⦁ w przypadku braku możliwości porozumienia co do sposobu i formy opieki nad dzieckiem między Punktem a rodzicami.

⦁ Decyzje o skreśleniu podejmuje Dyrektor Punktu.

⦁ Od decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków rodzicom / opiekunom prawnym przysługuje odwołanie do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o skreśleniu.

⦁ Do realizacji swoich celów Punkt posiada:

⦁ sale do zajęć edukacyjnych, terapii, zabaw i odpoczynku,

⦁ ogród z placem zabaw,

⦁ łazienkę i WC dla dzieci i personelu,

⦁ wyznaczone miejsce na szatnię,

⦁ pomieszczenie administracyjno-gospodarcze,

⦁ kuchnię z jadalnią.

§6

⦁ Punkt zapewnia bezpieczeństwo dziecka podczas jego pobytu na terenie Punktu oraz w trakcie zajęć poza terenem Punktu (wycieczki, wyjścia).

⦁ W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje jedna osoba dorosła na jedno dziecko.

⦁ Każda wycieczka musi być zgłoszona i uzgodniona z osobą prowadzącą Punkt.

⦁ Punkt zapewnia dzieciom codzienne zajęcia na świeżym powietrzu.

§7

⦁ Dyrektor Punktu powierza jeden oddział opiece nauczyciela.

⦁ W przypadku nieobecności nauczyciela sprawującego opiekę nad oddziałem Dyrektor Punktu powierza opiekę innemu nauczycielowi lub terapeucie pod nadzorem nauczyciela.

⦁ Nauczyciele i terapeuci są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci.

⦁ Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć dodatkowo są odpowiedzialni specjaliści prowadzący zajęcia terapeutyczne.

§8

⦁ Punkt nie prowadzi opieki medycznej. Odpowiedzialność za wykonanie w odpowiednim terminie wszelkich zabiegów i procesów medycznych związanych ze zdrowiem dzieci między innymi szczepień ochronnych spoczywa na rodzicach.

⦁ W Punkcie nie są podawane dzieciom żadne lekarstwa ani stosowane zabiegi lekarskie, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka. Wyjątek stanowić może pisemne oświadczenie rodziców potwierdzone przez lekarza o konieczności i sposobie przyjmowania leków przez dziecko.

⦁ Nauczyciele i terapeuci są odpowiedzialni za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci. W sytuacji zagrażającej życiu dzieci są zobowiązani do udzielenia pierwszej pomocy.

⦁ Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców/opiekunów prawnych, bądź inne osoby dorosłe, które posiadają pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych. Upoważnienie wystawia rodzic/opiekun prawny z własnoręcznym podpisem, które to upoważnienie zawiera : imię i nazwisko osoby upoważnionej, nr dowodu i nr telefonu kontaktowego. Osoba wydająca dziecko z Punktu ma obowiązek wylegitymować upoważnioną osobę.

⦁ Dziecko nie zostanie wydane osobie będącej pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

⦁ Dziecko przyprowadzone do Punktu musi być oddane bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.

⦁ Warunkiem przyjęcia dziecka do Punktu w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia. Jeżeli u dziecka stwierdzony zostanie stan podgorączkowy lub jego samopoczucie będzie wskazywało na stan chorobowy, rodzice zobowiązani są do zabrania dziecka z Punktu.

Rozdział V
ORGANY PUNKTU
§9

⦁ Organami Punktu są:

⦁ Dyrektor Punktu,

⦁ Rada Pedagogiczna.

Rozdział VI
ZADANIA I KOMPETENCJE OSOBY I ORGANÓW PROWADZĄCYCH PUNKT
§10

⦁ Wrocławska Fundacja dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Rozwojowymi „Łatwo Powiedzieć” jest osobą prowadzącą Punkt.

⦁ Do obowiązków osoby prowadzącej należy:

⦁ nadzór oraz koordynacja zgodności realizowanych przez Punkt celów z założeniami Projektu Organizacji Wychowania Przedszkolnego Punktu,

⦁ podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Punktu,

⦁ zatrudnianie i zwalnianie Dyrektora Punktu,

⦁ zatrudnianie i zwalnianie pracowników Punktu,

⦁ stały kontakt z Dyrektorem Punktu,

⦁ nadzór finansowy nad działalnością Punktu,

§11

⦁ Dyrektor Punktu jest organem sprawującym nadzór nad:
⦁ merytoryczną stroną działalności Punktu,

⦁ realizowaniem założeń i koncepcji przedłożonych przez Kuratorium Oświaty, osobę prowadzącą Punkt oraz Radę Pedagogiczną,

⦁ hospitacją wybranych przez siebie zajęć,

⦁ bieżącym zarządzaniem pracą Punktu,

⦁ zawieraniem umów z rodzicami bądź opiekunami prawnymi o świadczenie usług Punktu,

⦁ wydawaniem decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków na podstawie Uchwały podjętej przez Radę Pedagogiczną.

§12

⦁ Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym.

⦁ Rada Pedagogiczna ustala według własnego regulaminu założenia, wytyczne oraz programy realizacji na dany rok szkolny.

⦁ W skład Rady Pedagogicznej wchodzą :

1)Dyrektor Punktu jako jej przewodniczący,

2)wszyscy nauczyciele i terapeuci zatrudnieni w Punkcie.

⦁ Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

⦁ podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych i terapeutycznych,

⦁ ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

⦁ podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków,

⦁ przygotowanie projektu zmian Projektu Organizacji Wychowania Przedszkolnego w Punkcie,

⦁ ewentualne wystąpienie z wnioskiem do osoby prowadzącej Punkt o odwołanie Dyrektora Punktu ze stanowiska,

⦁ członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo do wydawania opinii o metodach pracy innych pracowników Punktu.

Rozdział VII
PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI, RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH, NAUCZYCIELI, TERAPEUTÓW, PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH I OBSŁUGI
§13

⦁ Dziecko w Punkcie ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

⦁ właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

⦁ szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania,

⦁ ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

⦁ poszanowania jego godności osobistej,

⦁ poszanowania własności,

⦁ opieki i ochrony,

⦁ akceptacji jego osoby.

⦁ Obowiązki dziecka w Punkcie ustalane są indywidualnie przez nauczycieli i terapeutów na podstawie jego możliwości rozwojowych i rodzaju zaburzeń.

§14

⦁ Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, edukacji i terapii dzieci.

⦁ Rodzice mają prawo do:

⦁ znajomości zadań wynikających z plany rocznego Punktu i planów miesięcznych w danym oddziale. (tablice ogłoszeń, rozmowy indywidualne),

⦁ uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju, poprzez uczestniczenie w zajęciach otwartych i wspólnych uroczystościach, indywidualne konsultacje z dyrektorem, nauczycielami, terapeutami i specjalistami,

⦁ uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy i wsparcia,

⦁ wyrażania i przekazywania nauczycielom oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji dokonanych na terenie Punktu.

⦁ Obowiązkiem Rodziców jest :

⦁ przestrzeganie projektu organizacji wychowania przedszkolnego,

⦁ stosowania się do ustaleń Dyrektora Punktu,

⦁ współpraca z nauczycielami, która ma na celu wzmocnić działania terapeutyczne i edukacyjne Punktu, ukierunkowane na wszechstronny rozwój dziecka,

⦁ informowanie nauczycieli i Dyrektora Punktu o zagadnieniach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy w edukacji dziecka,

⦁ przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Punktu osobiście lub przez upoważnioną osobę pełnoletnią, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Punktu przez upoważnioną przez nich osobę,

⦁ terminowe opłacanie czesnego za pobyt dziecka w Punkcie,

⦁ wcześniejsze informowanie o nieobecności dziecka w Punkcie oraz niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

§ 15

⦁ W Punkcie zatrudnia się nauczycieli, terapeutów oraz pracowników administracji .

⦁ Liczbę nauczycieli i innych pracowników co roku określa arkusz organizacyjny Punktu.

⦁ Prawa i obowiązki zatrudnionych pracowników Punktu określają zawarte z nimi umowy w oparciu o obowiązujące przepisy.

⦁ Nauczyciele prowadzący zajęcia w Punkcie oraz inne osoby wykonujące prace w Punkcie zobowiązani są posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania tych prac, wydane zgodnie z przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

⦁ Nauczyciel zobowiązany jest do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz z podstawowymi funkcjami Punktu; tj. dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności do:

⦁ wspierania każdego wychowanka w jego rozwoju oraz dążenia do pełni własnego rozwoju osobowego,

⦁ kształcenia i wychowywania dzieci w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

⦁ prowadzenia obserwacji pedagogicznej i dokumentowanie jej,

⦁ współpracy z psychologiem, neurologopedą,

⦁ udostępniania informacji dotyczących treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanego w Punkcie,

⦁ udzielania rzetelnych informacji rodzicom/opiekunom prawnym na temat zachowania, sukcesów i niepowodzeń ich dziecka,

⦁ rozpoznawania możliwości rozwojowych dziecka, a w miarę potrzeb organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

⦁ umożliwiania rodzicom/opiekunom prawnym lub innym, pełnoletnim osobom, upoważnionym przez rodziców, do pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem w czasie prowadzenia zajęć, pod warunkiem, że nie będzie to dezorganizowało pracy Punktu,

⦁ prowadzenia konsultacji w zakresie pracy z dziećmi,

⦁ udzielania porad rodzicom.

⦁ Zadania nauczyciela:

⦁ dbanie o bezpieczeństwo dzieci w czasie ich pobytu w Punkcie, na terenie budynku i poza budynkiem,

⦁ planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z wymaganiami przyjętych przez Punkt programów wychowania przedszkolnego,

⦁ inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno- sportowym,

⦁ współdecydowanie o wyborze programu wychowania przedszkolnego i podręczników,

⦁ systematyczne pogłębianie wiedzy pedagogicznej, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

⦁ prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci i ich dokumentowanie,

⦁ udzielanie rodzicom i opiekunom wychowanków informacji o postępach ich dzieci, wspomaganie ich w działalności wychowawczej,

⦁ dostosowanie materiałów edukacyjnych do specyficznych potrzeb dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami,

⦁ przeprowadzenie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole.

§ 16

⦁ Zadania terapeuty:

⦁ odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci pozostawionych pod opieką Punktu,

⦁ tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań,

⦁ tworzenie kompleksowych programów terapeutycznych,

⦁ realizacja programów terapeutycznych,

⦁ prowadzenie i odpowiedzialność za realizację pracy terapeutycznej opartej na pełnej znajomości dziecka, jego środowiska rodzinnego, programu wychowania, nauczania i terapii,

⦁ współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, zdrowotną i inną,

⦁ prowadzenie dokumentacji terapeutycznej dziecka oraz dokumentacji dotyczącej oddziału, zgodnie z odrębnymi przepisami,

⦁ otaczanie opieką każdego ze swoich wychowanków oraz utrzymywanie kontaktu z rodzicami dzieci w celu poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci, ustalenia form pracy oraz ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych i wychowawczych,

⦁ dostosowanie materiałów edukacyjnych do specyficznych potrzeb dzieci,

⦁ zaangażowanie i uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej i jej pracach.

§ 17

⦁ Nauczyciele i inni pracownicy Punktu mają prawo do:

1) opieki i ochrony prawnej,

2) poszanowania tożsamości, godności, prywatności i własności,

⦁ wolności od przemocy fizycznej i psychicznej,

⦁ wyrażania własnych poglądów,

⦁ informacji i znajomości swoich praw.

§ 18

⦁  W przedszkolu utworzone są niepedagogiczne stanowiska pracy oraz stanowiska obsługi, w tym:
⦁ kierownik administracyjny,

⦁ księgowy Punktu,

⦁ osoba sprzątająca.

⦁ Do zadań kierownika administracyjnego należy:

⦁ dokonywania wszelkich rozliczeń finansowych czekiem rachunkowym, czekiem gotówkowym oraz gotówką zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym Punktu,

⦁ kierowanie zespołem pracowników i obsługi,
⦁ zaopatrzenie Punktu w artykuły spożywcze, chemiczne, zakupy sprzętu i pomocy dydaktycznych,

⦁ przetwarzanie danych osobowych w ramach wykonywanych czynności służbowych.

⦁ Do zadań księgowego należy:
1) naliczanie poborów pracownikom Punktu,
2) dokonywanie wszelkich rozliczeń finansowych,
3) przetwarzanie danych osobowych w ramach wykonywanych czynności służbowych.

⦁ Do zadań osoby sprzątającej należy:
⦁ utrzymywanie czystości na terenie Punktu,

⦁ utrzymywanie czystości wokół terenu budynku, w którym mieści się Punkt.

Rozdział VIII
SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓ FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ PUNKTU
§ 19

⦁ Punkt uzyskuje środki finansowe na swoją działalność z następujących źródeł:

⦁ dotacje z budżetu Gminy Wrocław,

⦁ opłat stałych za pobyt dziecka w Punkcie,

⦁ darowizny,

⦁ dofinansowania z Wrocławskiej Fundacji dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Rozwojowymi „ Łatwo Powiedzieć”.

Rozdział IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 20

⦁ Punkt prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

⦁ Projekt organizacji obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Punktu – nauczycieli, dzieci, rodziców, terapeutów i innych pracowników obsługi.

⦁ Projekt organizacji wychowania przedszkolnego wchodzi w życie z dniem uzyskania wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

⦁ Wszelkie zmiany w projekcie organizacji wymagają formy pisemnej i zgłoszenia do organu ewidencyjnego w terminie 14 dni.