Załącznik – przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Wrocławskiej Fundacji Dla Dzieci Ze Specjalnymi Potrzebami Rozwojowymi „ Łatwo Powiedzieć” do Uchwały nr 2 z dnia 24.05.2016r Fundatorów Fundacji „Łatwo Powiedzieć”.

Tekst jednolity STATUTU WROCŁAWSKIEJ FUNDACJI DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI ROZWOJOWYMI „ŁATWO POWIEDZIEĆ”.

Postanowienia ogólne.
§ 1

Fundacja pod nazwą Wrocławska Fundacja Dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Rozwojowymi „Łatwo Powiedzieć” zwana dalej „Fundacją” utworzona została Przez Joannę Parczewską i Annę Awdziewicz, zwanymi dalej Fundatorkami.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.

§ 3

Fundacja może używać nazwy skróconej „Fundacja Łatwo Powiedzieć”.

§ 4

Fundacja ma osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla miasta Wrocławia.

§ 5

Do Fundacji mogą przystępować, po wniesieniu wkładu materialnego, osoby fizyczne i prawne, uzyskujący tym samym tytuł Sponsora.
Fundacja może tworzyć oddziały, filie, zakłady, a także przystępować do innych fundacji. Decyzje w sprawie utworzenia wyżej wymienionych jednostek, struktury organizacyjnej oraz zakresu działania podejmuje Zarząd.
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji.

§ 6

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 7

Właściwym ministrem jest Minister Edukacji Narodowej.

Cele działania Fundacji
§ 8

Głównym celem Fundacji są działania na rzecz wzbogacania możliwości edukacyjnych społeczeństwa. Ponadto celem Fundacji jest prowadzenie i wspieranie:
Działań na rzecz rozwoju oświaty, edukacji i nauki
Działań edukacyjnych w kierunku kształtowania podmiotowości i godności jednostki ludzkiej
Działań na rzecz rodzin dzieci z zaburzeniami rozwoju
Działań na rzecz podniesienia kompetencji komunikacyjnych osób z dysfunkcjami rozwojowymi, szczególnie z autyzmem i zespołem Aspergera.
Działań na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i dorosłych
Działań na rzecz rozwoju kompetencji społecznych u dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, w szczególności u dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.
Działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska.
Działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 9
Formy realizacji celów:

Powyższe cele będą realizowane wszystkimi dostępnymi środkami, a w szczególności poprzez:
Prowadzenie punktów przedszkolnych, przedszkoli niepublicznych i szkół wszystkich szczebli
Organizowanie opieki profilaktyczno-terapeutycznej dla dzieci z zaburzeniami rozwoju
Wspieranie zdrowia psychicznego poprzez propagowanie zdrowych nawyków, ekologii i sportu, także w ramach wypoczynku dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.
Wymianę doświadczeń, programów i materiałów dotyczących potrzeb edukacyjnych i terapeutycznych osób z dysfunkcjami rozwojowymi, z osobami fizycznymi, przedsiębiorcami, organizacjami i instytucjami państwowymi w Polsce i za granicą
Prowadzenie i wspieranie badań i szkoleń.
Prowadzenie działalności wydawniczej.
Prowadzenie instytucji doradczych, profilaktycznych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych i oświatowych dla dzieci i dorosłych, w tym, ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi.
Udzielanie pomocy osobom fizycznym, organizacjom instytucjom w formie celowych funduszy, dotacji i nagród.
inicjowanie powstawania klubów, stowarzyszeń i organizacji.
Organizowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu rehabilitację zawodową i zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Działanie na rzecz rozwoju i unowocześniania szkolenia średniego i wyższego w zakresie pomocy społecznej, edukacji i ochrony zdrowia.
Podejmowanie inicjatywy związanej z udzielaniem pomocy rodzinom osób z obniżoną sprawnością fizyczną i psychiczną oraz samym tym osobom.
Wspieranie finansowe instytucji prowadzące terapię, rehabilitację i edukację dzieci oraz osób dorosłych z autyzmem.
Organizowanie i prowadzenie funduszy celowych.
Propagowanie idei Fundacji w Polsce i za granicą.

Majątek Fundacji
§ 10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1200 zł wniesiony przez fundatorów, w tym 1000zł przeznaczone na działalność gospodarczą, oraz majątek pozyskany w trakcie działania Fundacji.

§ 11

Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji, służy on również na pokrycie kosztów jej utrzymania.
Subwencje, darowizny, spadki i zapisy będą przeznaczone na cele wymienione w ustępie 1, chyba, że ofiarodawcy określili konkretny cel, na jaki maja one być zużyte.
Fundacja realizuje cele statutowe poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego, której szczegółowy zakres Zarząd Fundacji wyodrębni w akcie wewnętrznym.

§ 12

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w sprawach niemajątkowych, majątkowych, zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa, zaciągania zobowiązań składają dwaj Członkowie Zarządu łącznie.

Organy i organizacja Fundacji

§ 13

Organem Fundacji jest Zarząd.

§ 14

Zarząd Fundacji składa się z 2-4 osób (Członków Zarządu) powoływanych na czas nieokreślony.
Pierwszy skład Zarządu ustala Fundator.
Członków Zarządu powołuje Fundator.
Fundatorzy mogą zasiadać w Zarządzie Fundacji.

§ 15

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ja na zewnątrz.
W przypadku Zarządu dwuosobowego oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj Członkowie zarządu łącznie.
W przypadku Zarządu trzyosobowego oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj Członkowie Zarządu łącznie.

§ 16

Członkostwo w Zarządzie ustaje:
W razie złożenia rezygnacji.
Z chwilą śmierci.

§ 17

Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej. Mogą niezależnie otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu.

§ 18

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
Uchwały Zarządu zapadają w drodze decyzji jednomyślnej członków Zarządu.

§ 19

Do kompetencji Zarządu i jego członków należą wszelkie sprawy niezastrzeżone w myśl ustawy dla innych organów, a w szczególności:
Uchwalanie programów Fundacji i planów ich realizacji
Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w szczególności wobec organów państwowych i innych organizacji.
Sprawowania zarządu nad majątkiem Fundacji.
Przyjmowanie spadków i darowizn.
Uchwalanie rocznych i wieloletnich planów finansowych, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań rocznych z działalności Fundacji.
Uchwalanie regulaminów pracy Zarządu
Decydowanie o strukturze organizacji Fundacji
Powoływanie dyrektorów zakładów, oddziałów, filii i projektów.
Podejmowanie uchwał w sprawach zmian celu, na jaki została powołana Fundacja oraz statut Fundacji.

Działalność gospodarcza Fundacji.
§ 20

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

Postanowienia końcowe.
§ 21

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji jednomyślnie. Zmiana statutu może dotyczyć również zmiany celów Fundacji.
Uchwała o likwidacji Fundacji w przypadku przewidzianym ustawą podejmuje Zarząd Fundacji jednomyślnie.
W razie likwidacji Fundacji przed wyczerpaniem jej majątku, wszystkie pozostałe składniki tego majątku będą przekazane na cele zgodne z jej statutem.